(v.l.) Klaus Vitt, Dr. Stephan Klein, Bernd Kowalski und Arne Schönbohm
(v.l.) Klaus Vitt, Dr. Stephan Klein, Bernd Kowalski und Arne Schönbohm ( Bild: © Governikus )